کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
آيين نامه اجرايي قانون پيوند اعضا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ٣٧٢٠ مورخ ٢٨/٢/١٣٨٠ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و در اجراي تبصره ٣ ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده و يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است - مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و رعايت هماهنگي با دستگاههاي مقرر در تبصره ياد شده ، آيين نامه اجرايي قانون مذکور را به شرح ذيل تصويب نمود

آيين نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است

ماده ١ - مرگ مغزي عبارت است از قطع غير قابل برگشت کليه فعاليتهاي مغزي کورتيکال -قشر مغز- ، ساب کورتيکال - لايه زير قشر مغز - و ساقه مغزي به طور کامل

تبصره - شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و معيارهاي آن توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي طي دستور العملي در جارچوب اين آيين نامه تعيين و ابلاغ خواهد شد

ماده ٢ - تشخيص و تاييد مرگ مغزي بر اساس ضوابط اين آيين نامه توسط چهار پزشک متشکل از يک متخصص نورولوژي ، يک متخصص جراحي مغز و اعصاب ، يک متخصص داخلي و يک متخصص بيهوشي صورت مي گيرد

تبصره ١ - متخصصان فوق الذکر در هر يک از دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استانها که داراي بيمارستانهاي مجهز باشند، توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي انتخاب و احکام آنان براي مدت چهار سال صادر خواهد شد

تبصره ٢ - هر کدام از پزشکان صدر الذکر اين ماده جادگانه بيمار را معاينه نموده ، برگه مخصوص اين امر را تکميل ، امضا و مهر مي نمايند و در صورت اتقاق آرا، مرگ مغزي بيمار مسلم خواهد بود

تبصره ٣ - تاييد پزشک قانوني در حيطه وظايف و مسووليتهاي مربوط ، در زير برگه مخصوص - ياد شده در تبصره ٢ فوق - ضروري است

تبصره ٤ - برگه تعيين و تاييد مرگ مغزي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تهيه و در اختيار مراکز تشخيص دهنده مرگ مغزي قرار خواهد گرفت

تبصره ٥ - تشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در بيمارستانهاي دانشگاهي دولتي انجام شود

ماده ٣ - اعضاي تيمهاي تشخيص و تاييد مرگ مغزي نبايد عضو تيمهاي پيوند کننده باشند

ماده ٤ - کليه بيمارستانهاي کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزي را به مرگز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي گزارش دهند تا مراتب توسط تيم تشخيص دهنده مر گ مغزي تاييد گردد

ماده ٥ - پس از مشخص شدن مرگ مغزي ، مراحل بعدي در صورت وصيت بيمار با موافقت ولي ميت انجام خواهد شد

ماده ٦ - وصيت بيمار در چار چوب قوانين مربوط مي تواند به دو صورت کتبي يا شفاهي باشد و با اعلام کتبي يک نفر از وراث قانوني قابل احراز است . در حالتي که اصل وصيتنامه در دسترس نباشد، وراث قانوني که وصيت نامبرده را مبني بر اعطاي عضو محرز بدانند، طبق برگه تهيه شده از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي بايد صورتجلسه تنظيم و توسط افراد مطلع امضا شود

ماده ٧ - ولي ميت همان وراث کبير قانوني مي باشند که ميتوانند رضايت خود را مبني بر پيوند اعضا اعلام نمايند . رضايت کليه وراث ياد شده لازم است

تبصره ١ - موافقت ولي ميت بايد کتبي صورت گيرد و در پرونده ضبط شود

تبصره ٢ - احراز ولي ميت بايد بر اساس مدارک مثبته باشد

ماده ٨ - ايجاد هماهنگيهاي لازم در اجراي اين آيين نامه، به عهده مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشد

ماده ٩ - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي براي تامين هزینه ها بر امر پيوند اعضا - هزينه هاي آي،سي،يو ، انتقال متوفي ، تهيه و انتقال عضو و انجام عمل پيوند - و همچنین انجام امور فرهنگي ، پيشنهادات لازم را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام و سازمان مذکور نيز اعتبارات لازم را در هر سال تحت عنوان دريفي خاص در قانون بودجه کل کشور پيش بيني مي نمايد

ماده ١٠ - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در چارچوب قانون مربوط و اين آيين نامه ، ساير دستورالعملهاي لازم را صادر و به مبادي ذيربط ابلاغ خواهد نمودبرگرفته از سایت : شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران
www.irantransplant.org