کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
دستورالعمل اجرايي انتخاب نماينده سمن ها در هيات هاي نظارت بر تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد
 
دستورالعمل اجرايي انتخاب نماينده سمن ها در هيات هاي نظارت بر تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد
 
مقدمه - در اجراي بند ت تبصره 5 ماده 1 آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي مصوب هيات محترم وزيران به شماره 27862/ت31281هـ مورخ 8/5/84به منظور انتخاب نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات‌هاي نظارت، اين دستورالعمل در21ماده و26 تبصره درتاريخ 5/8/86 تهيه و تنظيم گرديد كه پس از ابلاغ از سوي وزير محترم كشور لازم الاجرا خواهد بود .

فصل اول -كليات

ماده 1-در اين دستور العمل مقصود از آئين نامه، "آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي " فوق مي‌باشد.
ماده2- در اين دستور العمل مقصود از" هيات‌هاي نظارت" همان " هيات‌هاي نظارت در سطوح ملي، استان، شهرستان مي‌باشد.
ماده 3- در اين دستور العمل منظور از " دبيرخانه‌ها "، " دبيرخانه هيات‌هاي نظارت درسطوح ملي استان، شهرستان " مي‌باشد .
ماده 4-در اين دستورالعمل مقصود از " دستورالعمل اجرايي انتخابات " "دستورالعمل نحوه انتخاب نماينده سمنها در هيات‌هاي نظارت در سطوح ملي، استان، شهرستان " مي‌باشد.
ماده5- در اين دستور العمل مقصود از " نماينده سمنها " نماينده منتخب سازمانهاي مردم نهاد در هيات‌هاي نظارت در سطوح ملي، استان، شهرستان " مي‌باشد.
تبصره – منظور از سازمانهاي مردم نهاد ( سمن ) همان سازمان‌هاي غير دولتي مندرج در آيين‌نامه مي‌باشد .

فصل دوم – شرايط و مدارك براي شركت در انتخابات

ماده 6- شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب كنندگان :
1-
داشتن تابعيت كشور جمهوري اسلامي‌ايران ؛
2- داشتن معرفي نامه ازسمنهايي كه از وزارت كشور، استانداري، فرمانداري پروانة تأسيس و فعاليت دريافت نموده و يا از سازمان ملي جوانان به استناد تبصره 2 ماده32 آئين نامه مورخ 8/5/84 داراي اعتبار نامه مي‌باشند و برابر مقررات به ثبت رسيده اند ؛
تبصره 1: سمنهايي كه تاكنون موفق به ثبت نشده اند، درصورتي كه داراي پروانة تأسيس و فعاليت از وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و يا سازمان ملي جوانان باشند مي‌توانند با معرفي نامه هيات موسس ودر صورت برگزاري مجمع عمومي‌و تعيين هيات مديره با معرفي نامه از سمن در اين انتخابات شركت نمايند.
تبصره 2- هر سمن حق معرفي يك نماينده را براي راي دادن دارد.
3-
ارايه اصل و تصوير پروانه تأسيس و فعاليت و يا اعتبار نامه صادره از سازمان ملي جوانان .
4-
ارايه يك قطعه عكس از نماينده معرفي شده از سوي سمن .
ماده 7- شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب شوندگان :
1-
داشتن تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران
2- داشتن حداقل 25 سال تمام
3- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه، اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
4-
دارابودن كارت معافيت دائم نظام وظيفه يا كارت معافيت تحصيلي يا كارت پايان خدمت براي داوطلبين مرد
5- داشتن حداقل دوسال سابقه عضويت در سمنها
6- ارايه اصل و تصوير پروانه تأسيس و فعاليت و يا اعتبار نامه صادره از سازمان ملي جوانان
7- ارايه تصوير روزنامه رسمي‌كشور مبني بر ثبت سمن
8- ارايه صورتجلسه هيات مديره سمن به منظور معرفي نماينده خود براي نامزدي در انتخابات
9- ارايه تصوير شناسنامه نماينده معرفي شده (در صورت داشتن توضيحات، ارايه تصوير صفحه توضيحات )
10-
دوقطعه عكس4 ×3
11- تكميل و تحويل فرم مشخصات فردي به دبير خانه .

فصل سوم – چگونگي برگزاري انتخابات

ماده 8- سمنها داراي يك عضو اصلي در هيات‌هاي نظارت و دونفر منتخب علي البدل خواهند بود .
تبصره 1- حد نصاب لازم براي انتخاب نماينده سمنها بر اساس اكثريت مطلق آراء( نصف بعلاوه يك ) خواهد بود .در صورت عدم اكتساب اكثريت مطلق، ملاك عمل براي دور دوم انتخابات، احراز اكثريت نسبي خواهد بود.
تبصره 2- انتخابات دور دوم در ادامه همان جلسه ونماينده سمنها از بين سه نفر اول انتخابات دور اول، برگزيده خواهد شد.
تبصره 3-نامزد حائز اكثريت نسبي آراء به عنوان نماينده سمنها در هيات‌هاي نظارت و منتخبين دوم و سوم براساس اكثريت آراء، اعضاي علي البدل هيات‌هاي نظارت خواهند بود.
تبصره 4- چنانچه نماينده سمن متوفي ، مستعفي و يا به دلايل كيفري و حقوقي ويا گزارش اشخاص يا دستگاههاي ذيربط، مرتكب اعمال خلاف قانون و مقررات شود كه منجر به سلب عضويت وي از هيات نظارت گردد، ازمنتخبين علي البدل سمن براساس اكثريت آراء براي عضويت در هيات نظارت دعوت خواهد شد.
تبصره 5- در شهرستانهايي كه كمتر از سه سمن به ثبت رسيده است انتخابات برگزار نمي‌شود. دراين شهرستانها نماينده سمنها در استان ذيربط به عنوان نماينده سمنها در هيات نظارت شهرستان عضويت دارد.
تبصره 6- پس از تاسيس و ثبت سه سمن درهريك از شهرستان‌هاي موضوع تبصره فوق وبيش از شش ماه تا پايان دوره دو ساله ، دبيرخانه موظف به برگزاري انتخابات نماينده سمنها براي باقيمانده همان دوره خواهد بود.
ماده 9- مدت نمايندگي فرد منتخب از سوي سمنها در هيات نظارت دو سال خواهد بود.
تبصره – زمان شروع دوره نمايندگي براي نماينده سمنها از تاريخ برگزاري اولين جلسه هيات نظارت خواهد بود.
ماده 10- مسووليت برگزاري انتخابات نمايندگان سمنها با دبيرخانه‌ها و مسووليت نظارت بر حسن اجراي انتخابات با رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي و دستورا لعمل مربوطه از زمان شروع انتخابات تا پايان اخذ راي و اعلام نتايج با هيات‌هاي نظارت مي‌باشد.
تبصره1-تعيين روز انتخابات نماينده سمنها در هيات‌هاي نظارت با هيات مركزي مي‌باشد.
تبصره 2- رسيدگي به شكايات دريافتي از ا نتخابات شهرستان به عهده هيات استان و رسيدگي به شكايات دريافتي از انتخابات استان به عهده هيات مركزي مي‌باشد در هر حال هيات مركزي نظارت در اين موضوع مسووليت عام دارد.
تبصره 3- رسيدگي به شكايات از تصميم هيات مركزي نظارت بر عهده دادگاه صالحه قضايي مي‌باشد.
ماده 11- دبيرخانه‌ها موظفند حداقل يك ماه و حداكثر 45 روز قبل از برگزاري انتخابات نسبت به اطلاع رساني براي شركت سمنها در انتخابات اقدام نمايند.
تبصره – نحوه اطلاع رساني از طريق چاپ اطلاعيه در روزنامه‌هاي كثير الانتشار است. مي‌توان از ساير وسايل ارتباط جمعي نيز در جهت اطلاع رساني استفاده نمود.
ماده 12- زمان و مدت ثبت نام از سمنهاي داوطلب شركت در انتخابات، مطابق تاريخ وساعات مندرج در اطلاعيه چاپ شده در روزنامه‌هاي كثير الانتشار خواهد بود.
تبصره 1- دبيرخانه‌ها بايدپس از اخذ مدارك، راهنماي شركت در انتخابات حاوي اطلاعات مربوط به تاريخ، ساعت ومكان برگزاري انتخابات، فهرست نامزدها و ديگر برنامه‌هاي مرتبط با برگزاري انتخابات را در دسترس شركت كنندگان قرار دهند.
تبصره 2- راهنماي شركت در انتخابات حداقل يك هفته پيش از برگزاري انتخابات بايد تهيه و در دسترس قرار گيرد.
تبصره 3- داوطلبان معترض به رد صلاحيت مي‌توانند تا 72 ساعت پيش از برگزاري انتخابات اعتراض كتبي خود را به دبيرخانه ذيربط ارائه و رسيد دريافت نمايند. مكتوب ياد شده بايد حاوي اطلاعات هويتي فرد و ديگر اطلاعات لازم براي تماس باشد.
تبصره4- دبيرخانه‌ها موظفند پيش از برگزاري انتخابات، اعتراضات دريافتي را از طريق مقتضي به دستگاههاي ذيربط منعكس و پاسخ دريافتي را پيش از برگزاري انتخابات به داوطلب معترض اطلاع رساني نمايند.
ماده 13- دبيرخانه‌ها پس از دريافت كليه مدارك داوطلبين بايد صلاحيت سياسي – امنيتي داوطلب را از دستگاه ذيربط استعلام نمايند.
ماده 14- دبيرخانه‌ها قبل از برگزاري انتخابات نسبت به تهيه صندوق و برگه‌هاي آراء انتخاباتي اقدام مي‌نمايند.
تبصره – برگه‌هاي آراء انتخاباتي در هر مرحله از سوي دبيرخانه‌ها به مهر آن مرحله و مهر دبيرخانه ممهور مي‌شود.
ماده 15- دبيرخانه‌ها موظفند براي شركت كنندگان حائز شرايط، كارت ورود به جلسه انتخابات را صادر نمايند.
تبصره – در هر مرحله از انتخابات برگة راي در ازاي ارائه كارت صادر شده و پس از ممهور شدن به كارت آن مرحله تحويل داده خواهد شد.
ماده 16- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي عليه نامزدها به هر شيوه از سوي ساير داوطلبان ممنوع است. پس از بررسي مستندات ارايه شده و در صورت احراز، از سوي هيات نظارت نسبت به ابقاي داوطلبي فرد يا عدم آن و يا سلب عضويت از هيات نظارت تصميم گيري خواهد شد.
تبصره- سمنها و اعضاي آنها در صورت تبليغ عليه نامزدهاي انتخاباتي مشمول ماده 28 آيين‌نامه اجرايي خواهند بود.
ماده 17- دبيرخانه‌ها موظفند محل اخذ راي را عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي نمايند.
تبصره 1- دبيرخانه‌ها به منظور برگزاري انتخابات، علاوه بر اعضاي خود از نماينده سازمان ملي جوانان و نماينده سني سمنهاي حاضر ( به شرط عدم نامزدي براي انتخابات ) به عنوان اعضاي ناظر در هيات اجرايي جلسه دعوت به عمل خواهند آورد .
تبصره 2- هيات اجرايي متشكل از اعضاي معرفي شده از سوي دبيرخانه‌ها و اعضاي ناظر خواهد بود.
ماده 18- كليه تمهيدات لاز م براي حسن برگزاري انتخابات بايد از سوي دبيرخانه‌ها تدبير شود.
تبصره - دبيرخانه‌ها موظفند صندوق اخذ راي را در حضور نامزدهاي انتخاباتي حاضر در زمان برگزاري انتخابات باز كرده و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق نسبت به بستن وممهور نمودن آن اقدام و مبادرت به اخذ راي، شمارش و اعلام نتايج نمايند.
ماده 19- دبيرخانه‌ها موظفند در حضور نامزدهاي انتخاباتي حاضر در جلسه نسبت به استخراج آراء، شمارش و اعلام نتيجه اقدام نمايند.
ماده 20- دبيرخانه‌ها موظفند به هنگام تدوين صورتجلسه نسبت به درج وصول يا عدم وصول شكايات نسبت به برگزاري انتخابات به نحو مقتضي وانضمام مدارك و ارائه آن به هيات نظارت اقدام نمايند.
ماده 21- هيات‌هاي نظارت موظفند حداكثر يك هفته پس از دريافت صورتجلسه نظر نهايي خود را در مورد تاييد يا عدم تاييد انتخابات اعلام نمايند.
تبصره 1- در صورت تاييد تخلف انتخاباتي از سوي هيات‌هاي نظارت شهرستان و استان كه منجر به ابطال انتخابات در آن استان يا شهرستان شود، دبيرخانه شهرستان موظف است موضوع ابطال انتخابات را بلافاصله به هيات نظارت استان و هيات مركزي نظارت اعلام نمايد .
تبصره 2- در صورت تاييد تخلف انتخاباتي از سوي هيات‌هاي نظارت استان كه منجر به ابطال انتخابات در آن استان شود، دبيرخانه هيات نظارت استان موظف است موضوع ابطال انتخابات را بلافاصله به هيات نظارت مركزي نظارت اعلام نمايد .
 
 http://saman.moi.ir