کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهدا كنندگان زنده
دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهدا كنندگان زنده
تاريخ : 29/7/1387
پيرو بخشنامه هاي شماره 21278/ك مورخ 25/9/1377و 13101/س مورخ 9/2/1385، دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهدا كنندگان زنده به شرح ذيل جهت اجرا در مراكز پيوند كليه و مراجع ذيربط ابلاغ مي گردد.

1- شرايط اهداكننده زنده غير خويشاوند كليه (LURD)

1-1- سن 18-45 سال
1-1-1- حداقل سن مجاز جهت دختران مجرد 25 سال مي باشد.
2-1- اخذ دو رضايت كتبي(آگاهانه) مجزا از اهدا كننده و زوج/زوجه. در اهدا كنندگان مجرد، رضايت دوم از والدين اخذ مي گردد.
3-1- اهدا كننده و گيرنده كليه الزاما داراي تابعيت يكسان مي باشند . اين موضوع در خصوص پناهندگان قانوني نيز لازم الاجرا مي باشد.
4-1- انجام معاينات و آزمايشات كامل پزشكي اهدا كننده كه توسط متخصصين مربوطه انجام مي گيرد.
5-1- اعتياد تزريقي اهدا كنندگان از موارد منع مطلق اهدا مي باشد.

2- آزمايشات قبل از پيوند اهدا كنندگان – شرايط انجام آزمايشات

1-2- آزمايشات لازم اهداكنندگان و گيرندگان در محل مركز پيوند يا آزمايشگاه مرجع (منتخب در هر دانشگاه علوم پزشكي)و پس از انجام مشاوره هاي لازم صورت مي گيرد.
2-2- از استناد به آزمايشات همراه اهداكنندگان و يا تصميم گيري بدون ارزيابي و مشاوره جدا خودداري گردد.
3-2- تمامي آزمايشهاي مربوط به اهداكنندگان زنده حتما با الصاق عكس روي برگه آزمايش و تاييد هويت توسط آزمايشگاه انجام گيرد.
4-2- نتايج آزمايشهاي HIV، HCV و HBV تنها با روشهاي با دقت بالا قابل قبول مي باشد.

3- پيوند اتباع ساير كشورها

1-3- پيوند كليه در اتباع خارجي فقط از اهدا كننده كليه صرفا با تابعيت يكسان مجاز است.
2-3- در خصوص اهدا كنندگان و گيرندگان پيوند كه رابطه زوجيت داشته(با تابعيت غيريكسان)، مراتب قبل از بستري به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت منعكس و تصميم گيري و صدور مجوز توسط آن مرجع صورت مي گيرد.
3-3- انجام پيوند كليه در اتباع خارجي صرفا با اخذ مجوز كتبي از "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" (حتي در موارد تابعيت يكسان) صورت مي گيرد. اخذ مجوز لزوما قبل از بستري و انجام عمل پيوند صورت مي گيرد.
4-3- صدور مجوز جهت انجام پيوند اتباع ساير كشورها در مراكز پيوند خارج از استان تهران توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مرتبط صورت مي گيرد.
1-4-3- ارسال رونوشت مجوز صادره توسط معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" ضروري است.
5-3- صدور مجوز توسط "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" يا معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مستلزم حضور اهداكننده و گيرنده، ارائه گذرنامه اهداكننده و گيرنده به همراه درخواست كتبي مجوز انجام پيوند از سوي بيمارستان مي باشد.
6-3- مسئوليت احراز هويت اهداكنندگان و گيرندگان پيوند و انطباق با مندرجات مجوز صادره بعهده رياست يا مسئول فني بيمارستان مي باشد.
7-3- بيماران پيوندي اتباع ساير كشورها مجاز به استفاده از داروهاي مهار ايمني موجود در كشور كه مشمول يارانه دولتي مي باشند ، نيستند. اين بيماران مي توانند داروهاي موردنياز خود را از مراكز عرضه كننده دارو بصورت آزاد تهيه نمايند.
8-3- معرفي اهداكنندگان زنده كليه(ايراني-غيرايراني) در فرم مربوطه ضروري است. اين فرم به همراه فرم "معرفي گيرنده اعضاي پيوند" به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت يا واحد بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارسال مي گردد و مبناي صدور معرفي نامه دريافت دارو و تعيين سهميه دارويي دانشگاهها خواهد بود.

4- ساير

 1-4- هرگونه آگهي درخصوص اهداء كليه از فرد زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني متخلفين (متقاضي اهدا- مرجع صدور آگهي) توسط مراجع ذيصلاح مي گردد.
2-4- هرگونه واسطه گري يا تجارت در فرآيند اهداء‌ كليه از اهداكنندگان زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
3-4- هرگونه هماهنگي سازمان يافته در استاي اهداء كليه اتباع ايراني در ساير كشورها ممنوع است.
4-4- اخذ رضايت آگاهانه درخصوص اهداكنندگان زنده خويشاوند هم ضروري است.

5- نظارت

1-5- رعايت مفاد اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ توسط بخش هاي پيوند سراسر كشور الزامي مي باشد.
2-5- هرگونه تخلف از مفاد ابلاغ شده موجب قطع فعاليت بخش پيوند مرتكب مي گردد.
3-5- كارشناسان اداره پيوند و بيماريهاي خاص اين معاونت و مسئولين/كارشناسان بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق اين دستورالعمل را عهده دار خواهد بود.
اين دستورالعمل در 5 بند و با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي ايران، انجمن علمي پيوند اعضا، شوراي دياليز و پيوند، مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين گرديده است
.
behdasht.gov.ir