کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهدا كنندگان زنده
دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهدا كنندگان زنده
تاريخ : 29/7/1387
پيرو بخشنامه هاي شماره 21278/ك مورخ 25/9/1377و 13101/س مورخ 9/2/1385، دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهدا كنندگان زنده به شرح ذيل جهت اجرا در مراكز پيوند كليه و مراجع ذيربط ابلاغ مي گردد.

1- شرايط اهداكننده زنده غير خويشاوند كليه (LURD)

1-1- سن 18-45 سال
1-1-1- حداقل سن مجاز جهت دختران مجرد 25 سال مي باشد.
2-1- اخذ دو رضايت كتبي(آگاهانه) مجزا از اهدا كننده و زوج/زوجه. در اهدا كنندگان مجرد، رضايت دوم از والدين اخذ مي گردد.
3-1- اهدا كننده و گيرنده كليه الزاما داراي تابعيت يكسان مي باشند . اين موضوع در خصوص پناهندگان قانوني نيز لازم الاجرا مي باشد.
4-1- انجام معاينات و آزمايشات كامل پزشكي اهدا كننده كه توسط متخصصين مربوطه انجام مي گيرد.
5-1- اعتياد تزريقي اهدا كنندگان از موارد منع مطلق اهدا مي باشد.

2- آزمايشات قبل از پيوند اهدا كنندگان – شرايط انجام آزمايشات

1-2- آزمايشات لازم اهداكنندگان و گيرندگان در محل مركز پيوند يا آزمايشگاه مرجع (منتخب در هر دانشگاه علوم پزشكي)و پس از انجام مشاوره هاي لازم صورت مي گيرد.
2-2- از استناد به آزمايشات همراه اهداكنندگان و يا تصميم گيري بدون ارزيابي و مشاوره جدا خودداري گردد.
3-2- تمامي آزمايشهاي مربوط به اهداكنندگان زنده حتما با الصاق عكس روي برگه آزمايش و تاييد هويت توسط آزمايشگاه انجام گيرد.
4-2- نتايج آزمايشهاي HIV، HCV و HBV تنها با روشهاي با دقت بالا قابل قبول مي باشد.

3- پيوند اتباع ساير كشورها

1-3- پيوند كليه در اتباع خارجي فقط از اهدا كننده كليه صرفا با تابعيت يكسان مجاز است.
2-3- در خصوص اهدا كنندگان و گيرندگان پيوند كه رابطه زوجيت داشته(با تابعيت غيريكسان)، مراتب قبل از بستري به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت منعكس و تصميم گيري و صدور مجوز توسط آن مرجع صورت مي گيرد.
3-3- انجام پيوند كليه در اتباع خارجي صرفا با اخذ مجوز كتبي از "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" (حتي در موارد تابعيت يكسان) صورت مي گيرد. اخذ مجوز لزوما قبل از بستري و انجام عمل پيوند صورت مي گيرد.
4-3- صدور مجوز جهت انجام پيوند اتباع ساير كشورها در مراكز پيوند خارج از استان تهران توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مرتبط صورت مي گيرد.
1-4-3- ارسال رونوشت مجوز صادره توسط معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" ضروري است.
5-3- صدور مجوز توسط "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" يا معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مستلزم حضور اهداكننده و گيرنده، ارائه گذرنامه اهداكننده و گيرنده به همراه درخواست كتبي مجوز انجام پيوند از سوي بيمارستان مي باشد.
6-3- مسئوليت احراز هويت اهداكنندگان و گيرندگان پيوند و انطباق با مندرجات مجوز صادره بعهده رياست يا مسئول فني بيمارستان مي باشد.
7-3- بيماران پيوندي اتباع ساير كشورها مجاز به استفاده از داروهاي مهار ايمني موجود در كشور كه مشمول يارانه دولتي مي باشند ، نيستند. اين بيماران مي توانند داروهاي موردنياز خود را از مراكز عرضه كننده دارو بصورت آزاد تهيه نمايند.
8-3- معرفي اهداكنندگان زنده كليه(ايراني-غيرايراني) در فرم مربوطه ضروري است. اين فرم به همراه فرم "معرفي گيرنده اعضاي پيوند" به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت يا واحد بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارسال مي گردد و مبناي صدور معرفي نامه دريافت دارو و تعيين سهميه دارويي دانشگاهها خواهد بود.

4- ساير

 1-4- هرگونه آگهي درخصوص اهداء كليه از فرد زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني متخلفين (متقاضي اهدا- مرجع صدور آگهي) توسط مراجع ذيصلاح مي گردد.
2-4- هرگونه واسطه گري يا تجارت در فرآيند اهداء‌ كليه از اهداكنندگان زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
3-4- هرگونه هماهنگي سازمان يافته در استاي اهداء كليه اتباع ايراني در ساير كشورها ممنوع است.
4-4- اخذ رضايت آگاهانه درخصوص اهداكنندگان زنده خويشاوند هم ضروري است.

5- نظارت

1-5- رعايت مفاد اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ توسط بخش هاي پيوند سراسر كشور الزامي مي باشد.
2-5- هرگونه تخلف از مفاد ابلاغ شده موجب قطع فعاليت بخش پيوند مرتكب مي گردد.
3-5- كارشناسان اداره پيوند و بيماريهاي خاص اين معاونت و مسئولين/كارشناسان بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق اين دستورالعمل را عهده دار خواهد بود.
اين دستورالعمل در 5 بند و با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي ايران، انجمن علمي پيوند اعضا، شوراي دياليز و پيوند، مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين گرديده است
.
behdasht.gov.ir