کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
دستورالعمل داخلي هيات نظارت كشور درخصوص تطبيق سازمانهاي مردم نهاد
1391/5/9 دوشنبه
بسمه تعالي
دستورالعمل داخلي هيات نظارت كشور درخصوص تطبيق سازمانهاي مردم نهاد

به منظور ايجاد يك رويه واحد در خصوص تطبيق سازمانهاي مردم نهاد ودر راستاي اجرايي نمودن ماده 30 آيين نامه سازمانهاي مردم نهاد به شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384 فرآيند مذكور در جلسه 90 هيات نظارت كشور مورخ 15/8/90تعيين و به تصويب رسيد.
ماده 30- سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين‌نامه نمي‌شوند.

1-    سازمانهاي مردم نهادي كه مجوز فعاليت خود راازمراجع قانوني از جمله نيروي انتظامي ,سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري, سازمان حفاظت از محيط زيست و...اخذ نموده اند به استثناي موارد مقرر در ماده 32 آيين نامه وساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص صريح قوانين صدور مجوزبراي آنها به عهده دستگاههاي خاص گذاشته شده , به شرط ثبت در ثبت شركتها مي توانند متقاضي درخواست تطبيق باشند.
تبصره : سازمانهاي مردم نهادي كه مجوز فعاليت از سازمان ملي جوانان دارند وليكن در ثبت شركتها به ثبت قانوني نرسيده اند بايد فرآيند تاسيس را طي نمايند با اين تفاوت كه مجموعه اقدامات اجرايي آنها در صورت تاييد مراجع قانوني مي تواند در احراز توانمندي هيات موسس (با توجه به محدوده جغرافيايي مورد درخواست )مورد ارزيابي هياتهاي نظارت قرار گيرد.

2-      سازمانهاي مردم نهاد متقاضي تطبيق بايد درخواست خود را از طريق سايت اينترنتي ارسال نمايند.

3-    سازمانهاي مردم نهاد متقاضي تطبيق باتوجه به موضوع فعاليت وحوزه جغرافيايي در 5 سطح شهرستاني , استاني ,فرااستاني , ملي و بين المللي تطبيق وضعيت مي شوند.

4-      سازمانهاي مردم نهادي كه مجوز فعاليت خود را از ادارات شهرستاني اخذ نموده اند بايد درخواست خودرا به هياتهاي نظارت شهرستان ارايه نمايند.

5-      سازمانهاي مردم نهادي كه مجوز فعاليت خود را از ادارات استاني اخذ نموده اند بايد درخواست خودرا به هياتهاي نظارت استان ارايه نمايند.

6-      سازمانهاي مردم نهادي كه مجوز فعاليت خود را از سازمانها يا وزارتخانه ها اخذ نموده اند بايد درخواست خودرا به هياتهاي نظارت كشور ارايه نمايند.

7-    سازمانهاي مردم نهادي كه حداقل در دواستان وحداكثر پنج استان فعاليت دارند پس از تطبيق , پروانه فرااستاني اخذ مي نمايند وسازمانهاي مردم نهادي كه در بيش از 5 استان فعاليت دارند مجوز ملي مي گيرند.

8-    سازمانهاي مردم نهاد متقاضي مكلفند علاوه بر ارسال درخواست وتكميل اطلاعات درخواستي از طريق سايت , يك نسخه اساسنامه , تصوير آخرين روزنامه رسمي دال بر تغييرات در اساسنامه وهيات مديره را به انضمام گزارش عملكرداجرايي ومالي دو سال آخر فعاليت به دبيرخانه هيات نظارت ذيربط ارسال نمايند.

9-    سازمانهاي مردم نهادي كه داراي موضوعات فعاليت بين المللي هستند ويا در سطح بين الملل فعاليت مي كنند يا علاوه بر فعاليت در كشور ايران در كشور ديگري فعال هستند برابر مقرراتي كه درخصوص صدور مجوز سازمانهاي بين المللي وانجمنهاي دوستي ملاك اقدام است ، توسط هيات نظارت كشور تطبيق وضعيت مي شوند.

10- دبيرخانه هيات نظارت ذيربط پس از بررسي مدارك واصله گزارش وضعيت سازمان را جهت اتخاذ تصميم به هيات نظارت منعكس مي نمايد ودر صورتي كه هيات نظارت با تطبيق موافقت نمايد فرآيند تطبيق تماما مشابه مراحل تاسيس به شرح انجام استعلامهاي مقرر در تبصره 3 ماده 22 آيين نامه , اخذ پاسخها , طرح در هيات ومعرفي تغييرات به ثبت شركتها انجام مي شود. 
گروه نظارت ارزيابي و عملكرد سازمانهاي مردم نهاد

پاييز 1390