کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
شرح وظايف هماهنگ کنندگان گيرنده پيوند

شرح وظايف هماهنگ کنندگان گيرنده پيوند

١- ثبت نام از بيماران کانديد دريافت عضو پيوندي
پس از تاييد پزشک معالج
٢- معرفي بيماران جهت انجام آزمايشات بافتي و سرولوژيک به آزمايشگاه مرجع واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي
٣- تکميل و ارسال فرم مخصوص (فرم ثبت نام بيماران کانديد دريافت عضو / نسج پيوندي) به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص با درج نتايج آزمايشات و تکميل کليه مطالب مندرج با تاييد پزشک معالج
٤- پيگيري وضعيت بيماران : ارسال آخرين تغييرات اطلاعاتي بيماران به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص جهت اصلاح اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتي
٥- ارسال فرم پيگيري بيماران و اطلاعات مورد نياز به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص
٦- فراخواني بيمار و گروه پزشکي پيوند در صورت اعلام گيرنده عضو دريافتي
٧- آماده سازي بيمار کانديد پيوند جهت انجام پيوند
٨- تکميل و ارسال گزارشات پيوند به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص
٩- ارتباط مستمر با واحد فراهم آوري اعضا و نسوج پيوندي و مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص
١٠- ارتباط مستمر با بيماران کانديد دريافت عضو پيوندي
١١- آموزش بيماران قبل و بعد از پيوند
١٢- ارسال مرتب ليست بيماران جديد و افراد فوت شده موجود در ليست
١٣- اعلام نتايج پيوند و پيگيري درازمدت گيرندگان پيوند بطور مرتب به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاصبرگرفته از سایت : شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران
www.irantransplant.org