کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
موارد الحاقي آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862 / ت 31281 ه ـ مورخ 8/5/1384

موارد الحاقي آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع تصويب نامه
شماره 27862 / ت 31281 ه ـ مورخ 8/5/1384
 
بسمه تعالي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت كشور- وزارت اطلاعات
وزارت امورخارجه- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازان ميراث فرهنگي وگردشگري
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/85 بنا به پيشنهاد شماره 32515/1 مورخ 16/12/84 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (32) آئين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي، موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 اضافه مي‌شود:
تبصره 3- موسسات، مراكز، كانون‌ها، بنيادها و انجمنهاي فرهنگي، ادبي، هنري، مطبوعات، چاپخانه‌ها، ناشران، خانه‌هاي فرهنگي، آموزشگاههاي آزاد، خبرگزاريها، كانونهاي تبليغاتي، فرهنگسراها و موزه‌ها و نظاير آنها كه به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- مصوب 1365 و قوانين خاص و يا مصوبه شماره 2751/دش مورخ 15/8/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اخذ مجوز از وزارتخانه ياد شده تاسيس شده يا مي‌شوند و در اساسنامه آنها وصف غيردولتي تصرح گرديده است و انجمنهاي حفاظت ميراث فرهنگي، كماكان تابع قوانين و مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده خواهند بود و از شمول احكام و تعاريف مندرج در اين آئين‌نامه مستثني بوده و مي‌توانند از كمك‌ها، اعانات و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و يا غيردولتي داخل كشور استفاده نمايند.

 پرويز داودي 
  
معاون اول رئيس جمهور

وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت كشور – وزارت اطلاعات
 

هيات وزيران در جلسه مورخ 5/2/1389 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/63407 مورخ 8/12/1388 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود.
عضويت استانداران و مسئولين دفاتر نمايندگيهاي رهبري در بنياد مسكن انقلاب اسلامي و روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي و مديران كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استانها در انجمن هاي خيرين مسكن ساز از شمول تبصره 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384 مستثني مي باشد.


   محمدرضا رحيمي
 معاون اول رييس جمهور 
 
http://saman.moi.ir