کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
موارد الحاقي آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862 / ت 31281 ه ـ مورخ 8/5/1384

موارد الحاقي آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع تصويب نامه
شماره 27862 / ت 31281 ه ـ مورخ 8/5/1384
 
بسمه تعالي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت كشور- وزارت اطلاعات
وزارت امورخارجه- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازان ميراث فرهنگي وگردشگري
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/85 بنا به پيشنهاد شماره 32515/1 مورخ 16/12/84 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (32) آئين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي، موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 اضافه مي‌شود:
تبصره 3- موسسات، مراكز، كانون‌ها، بنيادها و انجمنهاي فرهنگي، ادبي، هنري، مطبوعات، چاپخانه‌ها، ناشران، خانه‌هاي فرهنگي، آموزشگاههاي آزاد، خبرگزاريها، كانونهاي تبليغاتي، فرهنگسراها و موزه‌ها و نظاير آنها كه به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- مصوب 1365 و قوانين خاص و يا مصوبه شماره 2751/دش مورخ 15/8/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اخذ مجوز از وزارتخانه ياد شده تاسيس شده يا مي‌شوند و در اساسنامه آنها وصف غيردولتي تصرح گرديده است و انجمنهاي حفاظت ميراث فرهنگي، كماكان تابع قوانين و مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده خواهند بود و از شمول احكام و تعاريف مندرج در اين آئين‌نامه مستثني بوده و مي‌توانند از كمك‌ها، اعانات و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و يا غيردولتي داخل كشور استفاده نمايند.

 پرويز داودي 
  
معاون اول رئيس جمهور

وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت كشور – وزارت اطلاعات
 

هيات وزيران در جلسه مورخ 5/2/1389 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/63407 مورخ 8/12/1388 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود.
عضويت استانداران و مسئولين دفاتر نمايندگيهاي رهبري در بنياد مسكن انقلاب اسلامي و روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي و مديران كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استانها در انجمن هاي خيرين مسكن ساز از شمول تبصره 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384 مستثني مي باشد.


   محمدرضا رحيمي
 معاون اول رييس جمهور 
 
http://saman.moi.ir