کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
پرتکل تعیین مرگ مغزی
پيرو مصوبه کميته تدوين پروتکل مرگ مغزي
بدينوسيله معيارهاي تعيين و تاييد مرگ مغزي در ٦ بند و ٣ تبصره بشرح ذيل اعلام ميگردد

 
١- تعريف مرگ مغزي
مرگ مغزي عبارتست از قطع غيرقابل برگشت کليه فعاليتهاي مغزي کورتيکال - ساب کورتيکال و ساقه مغزي بطور همزمان منطبق با شرايط و مشخصه هاي باليني و پاراکلينيک عنوان شده در بندهاي مرتبط با رعايت تبصره هاي ملحوظ
٢- شرايط تلقي مرگ مغزي سه مورد ميباشند
الف) بيمار در اغماي عميق باشد
شواهدي دال بر مصرف داروهاي تضعيف کننده دستگاه عصبي مرکزي وجود نداشته باشد -
شواهدي دال بر هيپوترمي (دماي کمتر از ٣٢ درجه) بعنوان عامل اغما وجود نداشته باشد -
اختلالات متابوليک - توکسيک - اندوکرين عامل اغماي بيمار نباشند -
ب) قطع کامل تنفس و عدم وجود تنفس خودبخودي که موجب وابستگي و نياز قطعي به دستگاه تنفس مصنوعي (ونتيلاتور) گرديده است. در اين مورد رد مصرف داروهاي شل کننده (عوامل مهار کننده عصبي عضلاني) و ساير داروها بعنوان عامل نارسايي تنفسي ضروري است
ج) با اقدامات معمول علت اغما حتي الامکان مشخص شده باشد
:٣- بررسي هاي باليني لازم عبارتند از
الف) عدم حرکات خودبخودي و عدم پاسخ به شديدترين تحريکات دردناک
(Absent Brain Stem Reflexes) ب) فقدان بازتابهاي ساقه مغز
قطر مردمک ها ثابت بوده و به تحريکات نوري با شدتهاي متفاوت پاسخي مشاهده نميشود -
(occulo vesibular عدم وجود واکنش چشمي - دهليزي (آزمون کالريک يا -
عدم وجود واکنش گاگ -
٤- تاييد نهايي يافته هاي باليني با انجام و اثبات آزمونهاي پاراکلينيک تکميلي صورت مي پذيرد
الف) تست آپنه مثبت به شرح مقابل : ١٠ دقيقه قبل از جدا شدن از دستگاه ونتيلاتور (تنفس مصنوعي) به بيمار اکسيژن ١٠٠% داده ميشود و پس از جدا شدن از دستگاه اکسيژن بميزان ٦ ليتر در دقيقه داده شده و اجازه داده ميشود تا (فشار دي اکسيد کربن) به حدشصت ميليمتر جيوه برسد. در صورت عدم مشاهده هرگونه فعاليت تنفسي تست آپنه مثبت و مؤيد مرگ مغزي ميباشد
ب) انجام نوار مغزي در دو نوبت و حداقل بفاصله شش ساعت و هر نوبت بمدت بيست دقيقه. ايزوالکتريک بودن نوار مغزي در دو نوبت مؤيد مرگ مغزي ميباشد
٥- کليه يافته هاي باليني و آزمونها بايد بمدت ٢٤ ساعت بدون تغيير بمانند
٦- پزشکان تعيين کننده مرگ مغزي که تکميل کننده برگه مخصوص تاييد مرگ مغزي ميباشند شامل دو پزشک متخصص نورولوژي و يا يک متخصص نورولوژي و يک متخصص جراحي مغزواعصاب ميباشد که هرکدام جداگانه بيمار را معاينه و بررسي نموده و برگه مخصوص را تکميل ممهور و امضاء مي نمايند. همچنين برگه مذکور توسط يک پزشک متخصص بيهوشي و پزشک نماينده سازمان پزشکي قانوني کشور ممهور و امضاء ميگردد
تبصره ١- در مورد کودکان زير ٥ سال زمان نگهداري بيمار تحت دستگاه تنفس مصنوعي حداقل ٧٢ ساعت مي باشد
تبصره ٢- شروع بررسي مرگ مغزي با درخواست پزشک معالج و از طريق مشاوره پزشکي انجام ميگيرد
تبصره٣- فرم ضميمه در مورد هر مرگ مغزي بايد کاملا تکميل و به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص ارسال گردد


برگرفته از سایت : شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران
www.irantransplant.org
 
qwd
qwdqef