کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
پيوند اتباع ساير كشورها
3- پيوند اتباع ساير كشورها

1-3- پيوند كليه در اتباع خارجي فقط از اهدا كننده كليه صرفا با تابعيت يكسان مجاز است.
2-3- در خصوص اهدا كنندگان و گيرندگان پيوند كه رابطه زوجيت داشته(با تابعيت غيريكسان)، مراتب قبل از بستري به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت منعكس و تصميم گيري و صدور مجوز توسط آن مرجع صورت مي گيرد.
3-3- انجام پيوند كليه در اتباع خارجي صرفا با اخذ مجوز كتبي از "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" (حتي در موارد تابعيت يكسان) صورت مي گيرد. اخذ مجوز لزوما قبل از بستري و انجام عمل پيوند صورت مي گيرد.
4-3- صدور مجوز جهت انجام پيوند اتباع ساير كشورها در مراكز پيوند خارج از استان تهران توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مرتبط صورت مي گيرد.
1-4-3- ارسال رونوشت مجوز صادره توسط معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" ضروري است.
5-3- صدور مجوز توسط "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" يا معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مستلزم حضور اهداكننده و گيرنده، ارائه گذرنامه اهداكننده و گيرنده به همراه درخواست كتبي مجوز انجام پيوند از سوي بيمارستان مي باشد.
6-3- مسئوليت احراز هويت اهداكنندگان و گيرندگان پيوند و انطباق با مندرجات مجوز صادره بعهده رياست يا مسئول فني بيمارستان مي باشد.
7-3- بيماران پيوندي اتباع ساير كشورها مجاز به استفاده از داروهاي مهار ايمني موجود در كشور كه مشمول يارانه دولتي مي باشند ، نيستند. اين بيماران مي توانند داروهاي موردنياز خود را از مراكز عرضه كننده دارو بصورت آزاد تهيه نمايند.
8-3- معرفي اهداكنندگان زنده كليه(ايراني-غيرايراني) در فرم مربوطه ضروري است. اين فرم به همراه فرم "معرفي گيرنده اعضاي پيوند" به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت يا واحد بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارسال مي گردد و مبناي صدور معرفي نامه دريافت دارو و تعيين سهميه دارويي دانشگاهها خواهد بود.


متن کامل قانون