کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
اسامی کلیه برندگان و شرکت کنندگان از دختران و پسران هر مقطع(طرح همشاگردی سلام ،سلامت باشید 1395)

اهداء جوایز طرح «همشاگردی سلام، سلامت باشید»
اسامی برندگان مسابقه همشاگردی سلام، سلامت باشید ناحیه البرز قزوین
لیست اسامی در گروه‌های ذیل
برندگان برگزیده : 8 نفرهدیه : کارت هدیه 20 هزار تومانی
برندگان برتر : 1 نفرهدیه : کارت هدیه 15 هزار تومانی
برندگان منتخب : 8 نفرهدیه : کارت هدیه 10 هزار تومانی
برندگان هر مدرسه : 5 نفرهدیه : مداد رنگی
 
 
اسامی سه گروه برگزیده ویژه از دختران
ناحیه البرز (الوند)
اسامی برندگان برگزیده و برندگان جایزه 20 هزار تومانی:
 
ردیفنام و نام خانوادگینام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1ریحانه نوریعدل (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
2ملیکا حیدریعدل (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
3سلاله قربانیعدل (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
4کوثر تقی زادهشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
5سارا خمسهشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
6یگانه حاجی محمدیشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
7مائده حاجی محمدیشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
8آتنا حاجی محمدیشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
 
 
اسامی برنده برتر و برنده جایزه 15 هزار تومانی:
ردیفنام و نام خانوادگینام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1معصومه جمشیدپورشهید زهرایی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
 
 
اسامی برندگان منتخب و برندگان جایزه 10 هزار تومانی:
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1فاطمه علیپورابتداییاشرفی اصفهانی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
2فاطمه عبداللهیمتوسطههمت یاران (زیباشهر)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
3آیلار رضاییابتداییشهید خوئینی (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
4آیلار قربانیابتداییشهید خوئینی (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
5کوثر امینیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
6ستایش محمدیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
7هانیه فتحیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
8فاطمه نصیریابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
 
 
اسامی دانش آموزان شرکت کننده و برندگان هر مدرسه:
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1الهه خموشیابتداییشهید اشرفیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
2نگار مظفریابتداییشهید اشرفیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
3مبینا رضاییابتداییفرشتگان (مهرگان)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
4نیوشا سلحشوریانابتداییفرشتگان (مهرگان)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
5زینب عباسیابتداییفرشتگان (مهرگان)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
 
 
اهداء جوایز طرح «همشاگردی سلام، سلامت باشید»
اسامی برندگان مسابقه همشاگردی سلام، سلامت باشید ناحیه آبیک قزوین
 
برندگان هر مدرسه : 3 نفرهدیه : مداد رنگی
 
 
اسامی برندگان هر مدرسه:
ناحیه آبیک
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1علیرضا لطفیابتداییاندیشه (آبیک)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
2امیرمهدی بیگدلیابتداییاندیشه (آبیک)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
3عباس خالدریابتداییاندیشه (آبیک)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
 
 
 
اهداء جوایز طرح «همشاگردی سلام، سلامت باشید»
اسامی برندگان مسابقه همشاگردی سلام، سلامت باشید ناحیه بوئین زهرا قزوین
 
برندگان منتخب : 8 نفرهدیه : کارت هدیه 10 هزار تومانی
 
 
اسامی گروه برگزیده از دختران و پسران
ناحیه بوئین زهرا
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1راضیه بیگدلیمتوسطه اولرضوانه خونانپیشگیری از دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
2امیرمهدی بیگدلیمتوسطه اولرضوانه خونانپیشگیری از دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
3عباس خالدریمتوسطه اولرضوانه خونانپیشگیری از دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
4محدثه حیدریمتوسطه اولرضوانه خونانکار دستگاه دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
5محمدعرفان محمدیمتوسطه اولهاتف خوناندیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
6حسین روح پرورمتوسطه اولهاتف خوناندیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
7محمدماهان محمدیمتوسطه اولمیثم تمار خوناندستگاه دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
8علیرضا شیری شعبانیمتوسطه اولمیثم تمار خوناندستگاه دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
 
 
 
اهداء جوایز طرح «همشاگردی سلام، سلامت باشید»
اسامی برندگان مسابقه همشاگردی سلام، سلامت باشید ناحیه 2 قزوین
برندگان منتخب : 4 نفرهدیه : کارت هدیه 10 هزار تومانی
برندگان هر مدرسه : 2 نفرهدیه : مداد رنگی
 
 
اسامی منتخبین مدارس و برندگان جایزه 10 هزار تومانی:
ناحیه 2 قزوین
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1ستایش گیل حسینیابتداییغیردولتی آیین معلمعوامل اصلی بیماری کلیه و دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
2هانیه کردعلیابتداییغیردولتی آیین معلمعوامل اصلی بیماری کلیه و دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
3نیکا نعمتیابتداییغیردولتی آیین معلمعوامل اصلی بیماری کلیه و دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
4ستایش کشاورزقاسمیابتداییغیردولتی آیین معلمعوامل اصلی بیماری کلیه و دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
 
 
اسامی دانش آموزان شرکت کننده و برندگان هر مدرسه:
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1زهرا میرزاییابتداییغیردولتی آیین معلمسلامتی و کلیهمداد رنگی
2فتانه فروزانمتوسطهغیردولتی طلیعهدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
 
 
اهداء جوایز طرح «همشاگردی سلام، سلامت باشید»
اسامی برندگان مسابقه همشاگردی سلام، سلامت باشید ناحیه یک قزوین
لیست اسامی در گروه‌های ذیل
برندگان برگزیده : 10 نفرهدیه : کارت هدیه 20 هزار تومانی
برندگان برتر : 19 نفرهدیه : کارت هدیه 15 هزار تومانی
برندگان منتخب : 103 نفرهدیه : کارت هدیه 10 هزار تومانی
برندگان هر مدرسه : 122 نفرهدیه : مداد رنگی
 
 
اسامی گروه‌های برگزیده ویژه از پسران و دختران
ناحیه یک قزوین
برندگان جایزه 20 هزار تومانی:
ردیفنام و نام خانوادگینام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه 
1علی اسحاقیشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی 
2امیر عباس حیدریشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی 
3حسین باباشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی 
4علیرضا پورسلیمرشادت (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی 
5مروارید بهادریدبیرستان راضیه (محمودآباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
6مریم بازآهنگدبیرستان راضیه (محمودآباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
7کیمیا گروسیدبیرستان متانتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
8محدثه ماهپوردبیرستان متانتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
9زینب اسفندیاریدبیرستان ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
10مرجان کیماسیدبیرستان ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
        
 
 
اسامی برندگان برتر و برندگان جایزه 15 هزار تومانی:
ناحیه یک
ردیفنام و نام خانوادگینام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1مهدیس بالدارتقویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
2عطیه صادقی رادتقویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
3مائده عیدیتقویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
4محدثه آقاباباییتقویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
5الهه باباشاهوردیتقویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
6فاطمه توندکیتقویبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
7محدثه برزگرتقویبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
8زهرا شعبانیانتقویبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
9پریا گل محمدیتقویبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
10سپیده پدیدارتقویبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
11زهرا غفاریبعثت آقابابادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
12فاطمه سالارینظام آبادبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
13بهاره گروسینظام آبادبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
14حدیثه نصیرینظام آبادبیماران دیالیزیکارت هدیه 15 هزار تومانی
15پرستو محمدقلیاننظام آباددیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
16زهرا محمدقلیاننظام آباددیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
17مریم آقاقوزلونظام آباددیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
18سحر بیگدلینظام آباددیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
19یگانه عاشورخانینظام آباددیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
 
 
 
اسامی منتخبن مدارس و برندگان جایزه 10 هزار تومانی:
ناحیه یک
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1زینب اسحاقیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
2سمیه عظیمیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
3فاطمه آقاسیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
4نازنین صادقیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
5ندا محمدیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
6ساناز رمضانیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
7فرناز رودباریابتداییشهید بهرامی (قدیم آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
8معصومه رودباریابتداییشهید بهرامی (قدیم آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
9مهسا محمدیابتداییدبستان معصومیه (محمودآباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
10مریم نجفیابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
11فاطمه فیض الهیابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
12غزاله خانزادهابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
13نازنین زهرا زرآبادی پورابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
14ستایش شیریانابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
15یکتا قاسمیابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
16هلیا سعیدی پورابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
17پریا خداوردیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
18محدثه خدابنده لوابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
19نیلوفر سیفیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
20دالیا نجاتیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
21کیارش زرگرابتداییغیردولتی شکیببیماران کلیوی و دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
22محمدحسین رحمانیابتداییغیردولتی شکیببیماران کلیوی و دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
23شیلان میناییابتداییشهید بهرامی (قدیم آباد)بیماران کلیوی و دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
24محمدرضا چگینیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
25آرمین افسردهابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
26امیرحسین حیدریابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
27علیرضا رسولخانیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
28سعید سلطان جلیلیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
29علی محمدیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
30علی حیدریابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
31ابوالفضل بلایی چگینیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
32علی زارعیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
33حسن غلامیابتدایینواب صفویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
34امیرمهدی زاجکانیابتدایینواب صفویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
35زهرا سناییمتوسطهمتانت (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
36فاطمه اصلانیمتوسطهمتانت (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
37نیما منافیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
38مهدی جوان پرستابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
39مجتبی محمدیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
40نیما معروفیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
41کیانا مراقیابتداییغیردولتی ساعیکار دستگاه دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
42رومینا اکبریابتداییغیردولتی ساعیکار دستگاه دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
43سنا مطلبی فردابتداییغیردولتی ساعیکار دستگاه دیالیزکارت هدیه 10 هزار تومانی
44شقایق پورعبداللهابتداییزینبیهکلیه و بیماری‌های آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
45نفیسه پیرمردوندابتداییزینبیهکلیه و بیماری‌های آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
46حنانه پورزاجکانیابتداییزینبیهکلیه و بیماری‌های آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
47ساغر محمدیابتداییبدون نام (احتمالا زینبیه یا نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
48مطهره قاسمیابتداییبدون نام (احتمالا زینبیه یا نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
49المیرا عبادیابتداییبدون نام (احتمالا زینبیه یا نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
50مهناز نصریابتداییپیام انقلاب (نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
51آیدا سالاریابتداییپیام انقلاب (نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
52فاطمه سادات موسی کاظمابتداییپیام انقلاب (نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
53مریم بکشلوابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
54مبینا چگینیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
55مهتا باباییابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
56زهرا وهابی پورمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
57حنانه امینیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
58زهرا شیخیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
59سمانه یوسف پورمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
60فهمیه محمدیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
61شکری اخلاقیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
62زهرا نانکلیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
63لیلا اسفندیاریمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
64ابوالفضل کیانیمتوسطهشهید جمشیدیبیماران کلیویکارت هدیه 10 هزار تومانی
65محمدحسین غفوریمتوسطهشهید جمشیدیبیماران کلیویکارت هدیه 10 هزار تومانی
66امیرمحمدی علمی فردابتداییرشادتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
67علی محمدنژادابتداییرشادتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
68سما طارمی‌لرابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
69محدثه میرخوندابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
70زهرا رحیمیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
71ریحانه هادی پورابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
72شقایق جعفریابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
73ستایش بهادریابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
74سما باقریابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
75ستایش یارکه سلخوریابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
76زهرا میرزایی مافیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
77آناهیتا سلیمانیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
78فاضل آقاییابتداییدهخدا مینودر (پسرانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
79مجتبی آقاییابتداییدهخدا مینودر (پسرانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
80مینا شیرخانیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
81سارا طاهرخانیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و کلیه‌هاکارت هدیه 10 هزار تومانی
82بهاره کریمیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و کلیه‌هاکارت هدیه 10 هزار تومانی
83سارا ظریفابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
84نیلوفر ابراهیمیابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
85مژگان ظریفابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
86فرشته ملکیابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
87زهرا کهکیابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
88زرمینه محمدیابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
89زهرا افشار ونگینیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
90پریناز رستمیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
91حدیثه مشهدلوابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
92شقایق حاجی علیزادهابتداییبشارتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
93رونیکا ابراهیمیابتداییبشارتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
94زهرا زکانیمتوسطهراضیه (محمود آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
95فاطمه پنداشتهمتوسطهراضیه (محمود آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
96زهرا خداکرمیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و تغذیه بیمارانکارت هدیه 10 هزار تومانی
97زهرا فتاحیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و تغذیه بیمارانکارت هدیه 10 هزار تومانی
98فاطمه عیوضخانیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
99سمیه عیوضخانیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
100رومینا لطف الله زادهمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
101معصومه قربان پورمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
102مریم جمالیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
103مژگان احمدزادهمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
 
 
اسامی دانش آموزان شرکت کننده و برندگان هر مدرسه
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1محدثه قندیمتوسطهشهدای حسن پوردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
2یلدا حسین پورابتداییمعصومیه (محمودآباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
3محمدجواد رحیمیابتداییصادقیندیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
4ادریس اردوخانیابتداییصادقیندیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
5امیرحسین امامقلیابتداییصادقیندیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
6شروین طاهرخانیابتداییصادقیندیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
7نرگس کهکابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
8ملیکا نیک منشابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
9معصومه حیدریابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و کلیه‌ها (مواد غذایی)مداد رنگی
10پارمیس رضاییابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و کلیه‌ها (مواد غذایی)مداد رنگی
11حنانه کاکاوندابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و سلامتیمداد رنگی
12محمدمهدی رمضانیابتداییمجید شهریاریدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
13پویا بلغکانیابتداییمجید شهریاریدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
14یاسین کشاورزابتداییمجید شهریاریدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
15محمدمهدی کشاورزنجفیابتداییمجید شهریاریدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
16معین حاجیابتداییمجید شهریاریدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
17سیدمحمد حسینیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
18صالح آقاباباییابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
19سیدجواد حسینیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
20سجاد  رحیمیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
21اشکان اسماعیلیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
22فریده اسماعیلیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
23مهشید رحمانیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
24زهرا اسماعیلیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
25زهرا اسماعیلیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
26رقیه اسماعیلیابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
27فاطمه باقریابتداییبعثت (آقابابا)کلیه‌ها و دیالیزمداد رنگی
28زهرا یارکهمتوسطهشهدای حسن پوردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
29سارا چگینیمتوسطهشهدای حسن پوردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
30سمیه پیرمردوند چگینیمتوسطهشهدای حسن پوردیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
31مهسا کوچکخانیابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
32مائده حکیم فرابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
33فاطمه یارکه سلخوریابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
34ملیکا یکنبدابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
35نازنین زهرا جوراب بافانابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
36فاطمه کاربخشابتداییشهید حسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
37نگار کشاورز ترکابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و سلامتیمداد رنگی
38ریحانه جعفریابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و سلامتیمداد رنگی
39زهرا کشاورز بهادریابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و سلامتیمداد رنگی
40زینب سادات حسینیابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و سلامتیمداد رنگی
41زهرا حاجیلوابتداییشهید حسن عبداللهیکلیه‌ها و سلامتیمداد رنگی
42علی ساوهابتداییحکمت غیردولتیکلیه‌ها و عوامل بیماری‌زامداد رنگی
43رهام شجاعیابتداییحکمت غیردولتیکلیه‌ها و عوامل بیماری‌زامداد رنگی
44ایلیا ماخانیابتداییحکمت غیردولتیکلیه‌ها و عوامل بیماری‌زامداد رنگی
45امیرمحمد زارعیابتداییحکمت غیردولتیکلیه‌ها و عوامل بیماری‌زامداد رنگی
46امیرعباس اسپرورینیابتداییحکمت غیردولتیکلیه‌ها و عوامل بیماری‌زامداد رنگی
47عرفان نصیریابتدایینیایشدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
48ابوالفضل مرادیابتدایینیایشدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
49محمدفاضل دیال آبادیابتدایینیایشکلیه‌ها و بیماریمداد رنگی
50محمد صادقیابتدایینیایشکلیه‌ها و بیماریمداد رنگی
51ابوالفضل طاهری حسین آبادیابتدایینیایشدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
52محمد صادقیابتدایینیایشدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
53مهدی رشوندیابتدایینیایشکلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
54امیرعباس دین محمدیابتدایینیایشکلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
55محمدصالح خمسهابتدایینیایشکلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
56پارسا نصیرلوابتدایینیایشکلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
57یگانه کشاورزابتداییمعصومیه (محمودآباد)کلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
58محدثه گونجیابتداییمعصومیه (محمودآباد)کلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
59فاطمه عبدلیابتداییمعصومیه (محمودآباد)کلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
60پریا جانیابتداییمعصومیه (محمودآباد)کلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
61راضیه قدوسیابتداییمعصومیه (محمودآباد)کلیه‌ها و بیماری‌های آنمداد رنگی
62مائده ابراهیمیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
63فاطمه میرزاییابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
64فاطمه جعفریابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
65کوثر رجبیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
66مهدیه نعیمیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
67نرگس خدابنده لوابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
68نگار ایوبیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
69پریسا بیانیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
70زینب یوسفیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
71عسل حیدریابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
72زهرا عبدیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
73زینب قنبریابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
74فاطمه زهرا دودانگهابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
75فاطمه غلامیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
76زینب قاضیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
77زهرا عسگریابتداییشهید مصلاییانواع دیالیزمداد رنگی
78زهرا صادق بیگیابتداییشهید مصلاییانواع دیالیزمداد رنگی
79مهدیه بیگدلیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
80مریم بیگدلیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
81سحر آقابیگیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
82زهرا قدیم علیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
83زهرا کاظمیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
84فاطمه ذوالقدرابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
85فاطمه عباس زادهابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
86نرگس خمسهابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
87فاطمه جلیلیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
88بهاره محرابلو یکتاابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
89معصومه گچلوابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
90محدثه فیض آبادیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
91فاطمه شعبانیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
92فاطمه زهرا گلزنیابتداییشهید مصلاییدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
93ریحانه آزادابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
94سارینا طاهرخانیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
95فاطمه نوریابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
96ثمینه ذوالقدری‌هاابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
97معصومه عباسیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
98زهرا عباسیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
99زهرا میرزاییابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
100حنانه مرادیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
101مبینا احمدیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
102مائده دوستیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
103مهدیه نوروزیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
104ملیکا رشوندابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
105ریحانه بافریابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
106هدیه برزگرابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
107محمدحسین امامقلیابتداییمجید شهریاریدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
108علی فطریابتداییمجید شهریاریدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
109ملیکا اسفندیاریابتداییحسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
110نسا صمدیابتداییحسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
111الهه حقانی نسبابتداییحسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
112نفیسه لطفیابتداییحسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
113فاطمه لزگیابتداییحسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
114مهشید صالحیابتداییحسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
115مبینا کشاورزابتداییحسن عبداللهیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
116آرین آتشی‌هاابتداییشهید جمشیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
117معین تقواییابتداییشهید جمشیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
118حسین اینانلوابتداییشهید جمشیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
119ابوالفضل اینانلوابتداییشهید جمشیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آنمداد رنگی
120صبا صدفیابتداییشاهد فضیلتبیماری کلیهمداد رنگی
121مهدیه رضاخانیمتوسطههنرستان محمدزادهبیماری کلیهمداد رنگی
 
 
با احترام ضمن تشکر از مساعدت‌های مسئولین محترم و دلسوز آموزش و پرورش استان قزوین که ما را در اجرای این طرح یاری فرمودند، به استحضار می‌رساند که پس از بررسی 340 اثر نشریه دیواری اسامی دانش آموزان برنده در سه گروه (برگزیده، برتر و منتخب) و برندگان هر مدرسه به تفکیک هر منطقه جهت اطلاع و تحویل جوایز به حضورتان ارسال می‌گردد که به شرح ذیل می‌باشد. ضمناً لیست هر منطقه جداگانه تنظیم شده است.
 
جوایز برندگان برگزیدهکارت هدیه 200 هزار ريالی18 نفر36/600/000 ريال
جوایز برندگان برترکارت هدیه 150 هزار ريالی20 نفر3/000/000 ريال
جوایز برندگان منتخبکارت هدیه 100 هزار ريالی123 نفر12/300/000 ريال
برندگان هر مدرسهمداد رنگی132 نفر132 بسته
 
 
شرکت کنندگان از نواحی یک و دو، آبیک، الوند و بوئین زهرا می‌باشند.